4 ގަރުނު ކުރިން

ހިޔާލެއް ފޮނުވާ

ކޮމެންޓު ސަބްމިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު އަޅުގަނޑު ކިޔައިފިން

4 ހިޔާލް (3 އެޕްރޫވްނުކުރާ ހިޔާލް)

ލަޠީފު އަބްދުލް - 2013-05-03 13:10:36
ޖާހިލުންނަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ އެމީހުންގެ ޖަވާބު
ނިޔާޒާ - 2013-04-29 08:52:34
ބަޤާވާތްކުރިދުވަހު އެހެންވެ ދޯކަލޯމާކުންޖާ ފިލާ އޮތީ
ﷲގެ އަޅެއް - 2013-04-29 02:22:52
ސުބުހާނަﷲ.. ބޯހަލަކު.. ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފަ ބަޔަކީތީ.. ކޮންމެހެނުން އެހެންމީހުންނާ ދިމާލައް ހައްދު ފަހަނައެޅިޔޭ ކިޔާނެކަމެއްނެއް.. ތިމާމެން ނައް އުޅެވޭ ގޮތް އެނގޭތަ؟ އެހެންމީހުންނާ ދިމާޔައް އަނގަ ފުޅާކޮއްފަ އެއްޗެކޭ ބުނާއިރު ހީވަނީ ތިމާމެންނަށްށޭ މިއުޅެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް.. އެންމެ ކުޑަމިނުން ނަމާާދު ކުރާނަމަވެސް ރަނގަލޭ އިސްދީނުގެ ހަރާމް ކަންތައްތަކޭ ހަލާލު ކަންތައްތަކޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން.. ދެން މިނޫން ބަޔަކު ނޫޅޭވިއްޔަ ދުނިޔޭގަ :ޕ
ަަަަައަލީ - 2013-04-29 02:02:05
އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ތިހާ ރަގަޅު ޝޭހުން ތިބިޕާޓީއެއްނަމަ ކީއްވެބާ ސައިހު އިލްހާމް އެދެއްކި ވާހަކާ(ގާސިމް އިބުތާހިމައް ވޯޓް ލުމަކީ ައޅުގަޑުމެންގެ މައްޗައް ވާޖިބެއް.ދުނިޔެއިން ވަކިވުމައްފަހު އެސުވާލް ކުރެވޭނޭ) އެއީ ރަޝޫލުއް ނުވަތަ ނަބިއްޔެއްބާ ނުވަތަ ދީނުގެ އިމާމެއްބާ؟ ނުވަތަ ދީނުގަ ހަރާމް ކުުރައްވާފަވާ ރަލާ އޫރުމަސް ވިއްކާ މީހެއްބާ؟ ޝޭހުން ވިއްޔާ އެބަޖެހޭ އެންމެންނައް ހަމަހަމަ ވާން