އަލީވަހީދު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ހަވީރު ފޮޓޯ

އަލީވަހީދު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ހަވީރު ފޮޓޯ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސްބަޔާނަށް އަލީވަހީދު ރައްދުދީފި!

1 އަހަރު ކުރިން

ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ، ނިދުމުގެ ކުރިން ރޭގަނޑުގައި ކިޔަންޖެހޭ ޛިކުރުތަކެށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރުގައި އޭގެ ބަދަލުގައި ކިޔަން އެހެން ވާހަކަތަކެއް ހެދުން މުހިއްމުކަމަށާއި އަދި މިރާއްޖޭގައި ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ތިބިކަމަށް ޑެންމާރކްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވާ ވީޑިއޯއެއް ސޯސަލްމީޑިއާގައި އާންމުވުމުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަދާލަތުޕާޓީއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަލީވަހީދު ދެއްވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ "ދޭތިން ފަހެތީ"ގެ ނަމުގައި ފ.ބިލެތްދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އަލީވަހީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު އެވާހަކަ ދެއްކެވީ "އެހެން ގޮތަކަަށް" ކަމަށެވެ. ހަވީރު ނޫހުގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ވަރަށް އިދިކޮޅުކަމެކޭ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަހީދު ކޮށްގެން ހުރީ މާ ނުލަފާ ޙަރާމްކަން ބޮޑުވެގެންވާ ބަޣާވާތެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މީހުންނަށް ނަޞޭޙަތް ދޭއިރުގައި އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ނުބައި ކަމަކީ "އިސްލާމީ ވެރިއެއް" ވަށްޓާލައިގެން ބަޣާވާތްކޮށްގެން ހުރުން ކަމަށެވެ.

އަލީވަހީދު ވިދާޅުވީ މިއަދު އަދާލަތުޕާޓީއިންނާއި ދިޓީވީއިން ދީނޭ، ލާދީނީ އޭ ކިޔައިގެން ނޫސްބަޔާން ނެރުނު އިރުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގައި ތިބި "މުއްލާ" ތަކަށް 23ޑިސެމްބަރ ގެ އިހަށް އެވާހަކަ ދެއްކީމާ ބައެއްފަހަރަށް ތުރުތުރު އަޅާފައި ރައީސް ދައްކާވާހަކަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މާބޮޑު ޢިލްމުވެރިން ދެއްކީމާ ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެބޭފުޅަކީ ދީނީ ތާޖު އަޅައިގެން ދީނީ ޕޯޑިއަމްތަކަށް އަރާމީހެއްނޫންކަމަށާއި އެބޭފުޅާއަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމީހުން [އަދާލަތުޕާޓީގެ މީހުން] ދެއްކި ވާހަކަތަށް ފާއިތުވި އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފެނިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން ޑެންމާރކްގަ ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ. އިސްލާމިކް އެކްސްޓްރީމިސްޓުންގެ ވާހަކަ ދައްކާފައޮތީ. އެބަސް ތަރުޖަމާ ދިވެހިން ކުރާއިރުގައި އިސްލާމުންނޭ ކިޔައިގެން ދިޓީވީގައި މިވާހަކަ ފަތުރަނީ. ކޮންމެކަމެއްގައި ވިޔަސް، ސިޔާސީ ގޮތުންވިޔަސް އަދި އެހެން ކަމެއްގައި ވިއަސް ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހަކީ އެއީ ރަނގަޅުމީހެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ދީނީ ގޮތުން ފާޑުފާޑުގެ ނޫސްބަޔާން އިމްރާނު ނެރުއްވަން ނޫޅުއްވާ" އަލީވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީވަހީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ވަހީދު އަކީ ރައްޔިތުންގެ ލޯމަތީގައި މުލީއާގެއަށް "ސިރީސަންކަރު ސިއްތި ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން" ބުދު ދީނުގެ ބޮޑު މުއްލާ ރޭގަނޑުވައްދައިގެން އިދިފުށަށް ތެޔޮދެމި މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއާއި އެއްކޮށް ކޯލިޝަން ހަދައިގެން އެމްޑީޕީއާއި ރައީސް ނަޝީދު އާއި ދެކޮޅަށް ނޫސްބަޔާން ނުނެރުއްވުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވިއެވެ. އަދި އެކަންތައް އެމްޑީޕީއަކުން ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަދާލަތުޕާޓީ ފަހަތަށް ޖެހުމަށް އަލީވަހީދު ރޭގެ ޖަލްސާގައިވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ފ.ބިލެތްދޫ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަލީވަހީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕިއްލޭގެ ކަންތައް އެމްޑީޕީގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން ލާދީނީއޭ އަދާލަތުން ބުނި ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ވަހީދު ޝިރީ ސަންކަރުއާއި އެކު ޖީތަންދުރާވެސް ވެއްދިކަމަށާއި ތިމާމެންނަށް އުޅެވޭގޮތް ރަނގަޅުކޮށްފަ އެހެންމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ނޫސްބަޔާން ނެރުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އަލީވަހީދު ރޭ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާގައި މިޕާޓީ [އެމްޑީޕީ]އަކީ އިސްލާމްދީން ދަމަހައްޓާ، އިސްލާމްދީނުގެ މަތީގައި ހިނގާނެ ޕާޓީއެއްކަމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

"މިރާއްޖޭގައި އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިސްލާމްދީންނޫން އެހެން ދީނަކަށް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްކޮށް އަލީވަހީދު ދެއްކެވި ވާހަކަައިގާ [އެތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ބޮނަކުއާ ފެންފުޅިއެއް ނަންގަވާ ވިދާޅުވީ] ނޭވާގެ ދެކޮޅު ލާދީނީއޭ ކިޔާއިރުގައި ފެންފުޅިއަށް ބަލާލިއަސް ދީނީ ޝައިޚުން އުޅެފަ ހުރިގޮތުން ލަދުގަންނަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި އެފުޅީގައި އޮތީ ކީކޭތޯ އެބޭފުޅާ ދަންނަވަން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭނާ ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން ނޫސްބަޔާން ނެރުނަސް އެމްޑީޕީ ގުޑުގުޑެއް ނާޅާނެކަމަށެވެ.

އަލީވަހީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެއްޗެއް އެހެން އެއްޗަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހުއްޓި ހުންނަ މީހެއް ދިހަ ސިކުންތަށް ގުޑާނުލާފިނަމަ އެއީ ބުދަކަށް ހެދިދާނެކަމަށެވެ. އަދި އިމްރާނުމެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާއިރުގައި ޑޮލަރުހިފައިގެންދަނީ ކިއްވެބާއޭ އެބޭފުޅާގެ ހިތަށް އަރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ދެންނެވީ ޑޮލަރުގައި މީހެއްގެމޫނު ޖަހާފައި އިންނައިނުންކަމަށް އޭނާ ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

"ވޮލެޓްފުރާ ބުދުއަޅައިގެން ކީއްވެތޯ ޝައިޚުންތަށް ބެންކޮކާއި ތަންތަނަށް މިފުރުއްވަނީ. މިކަހަލަ ނުކިއްސަރު ކޫސަނި ވިސްނުމާއި އެއްކޮށް މިރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ތަރައްޤީއެއް ނުކުރެވޭނެ. އިސްލާމީ އަޤީދާއަކީ، އަދި ތިމާގެ އަޤީދާއަކީ ތިމާއާއި ތިމާ ހެއްދެވި ފަރާތާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް. ދުނިޔެމަތީގައި ހިސާބުބެލުމުގެ ޖާގައެއް އިމުރާނުއަކާ އެ ޝައިޚުންނަކަށް ދީފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ މިތިބީ މިދުނިޔެމަތީގައި އެއްބުރުން އިމްތިޙާނެއްގައި. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ހިސާބުބެލި އެކަން ތަރުތީބުވަމުންދާނެ. ދުނިޔެމަތީގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ޣީބަބުނެ، އެކަކު ކާފަރޭ އަނެކަކު މުސްލިމެކޭ ކިޔުން މިއީ އޮންނަކަމެއްނޫން. " އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީވަހީދު ވިދާޅުވީ [އަދާލަތު ޕާޓީގެ މީހުން] ޕާކިސްތާނާއި، ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައި އޮތް އަފްޤާނިސްތާނުގެ ހޮހަޅަތަކުން އައިސް މިޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލު ނަގައިލައްވަން ނޫޅުއްވުމަށެވެ. އަދި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިތިބި މީހުން މިރާއްޖޭގައި ތިބިކަން އަބްދުﷲ ޔާމީނަށާއި، އަޙްމަދު ތަސްމީނުއަލީއާއި މިތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް އެނގޭއިރުގައި އެއްޗެން ބުނަންބިރުން މިތިބެނީ ކީއްވެގެންތޯ އޭނާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އަދި އެމީހުންދެކެ ބިރުން އެމީހުންނަށް ބަސްނުބުނެ އެއްޗެއް ބުނަން ކެރޭމީހަކީ ހަމައެކަނި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް އަލީވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލިޔުނީ: އިސްލާމީ ނޫރު ނިއުސް ޓީމް

ހިޔާލެއް ފޮނުވާ

ކޮމެންޓު ސަބްމިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު އަޅުގަނޑު ކިޔައިފިން

4 ހިޔާލް (3 އެޕްރޫވްނުކުރާ ހިޔާލް)

ލަޠީފު އަބްދުލް - 2013-05-03 13:10:36
ޖާހިލުންނަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ އެމީހުންގެ ޖަވާބު
ނިޔާޒާ - 2013-04-29 08:52:34
ބަޤާވާތްކުރިދުވަހު އެހެންވެ ދޯކަލޯމާކުންޖާ ފިލާ އޮތީ
ﷲގެ އަޅެއް - 2013-04-29 02:22:52
ސުބުހާނަﷲ.. ބޯހަލަކު.. ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފަ ބަޔަކީތީ.. ކޮންމެހެނުން އެހެންމީހުންނާ ދިމާލައް ހައްދު ފަހަނައެޅިޔޭ ކިޔާނެކަމެއްނެއް.. ތިމާމެން ނައް އުޅެވޭ ގޮތް އެނގޭތަ؟ އެހެންމީހުންނާ ދިމާޔައް އަނގަ ފުޅާކޮއްފަ އެއްޗެކޭ ބުނާއިރު ހީވަނީ ތިމާމެންނަށްށޭ މިއުޅެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް.. އެންމެ ކުޑަމިނުން ނަމާާދު ކުރާނަމަވެސް ރަނގަލޭ އިސްދީނުގެ ހަރާމް ކަންތައްތަކޭ ހަލާލު ކަންތައްތަކޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން.. ދެން މިނޫން ބަޔަކު ނޫޅޭވިއްޔަ ދުނިޔޭގަ :ޕ
ަަަަައަލީ - 2013-04-29 02:02:05
އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ތިހާ ރަގަޅު ޝޭހުން ތިބިޕާޓީއެއްނަމަ ކީއްވެބާ ސައިހު އިލްހާމް އެދެއްކި ވާހަކާ(ގާސިމް އިބުތާހިމައް ވޯޓް ލުމަކީ ައޅުގަޑުމެންގެ މައްޗައް ވާޖިބެއް.ދުނިޔެއިން ވަކިވުމައްފަހު އެސުވާލް ކުރެވޭނޭ) އެއީ ރަޝޫލުއް ނުވަތަ ނަބިއްޔެއްބާ ނުވަތަ ދީނުގެ އިމާމެއްބާ؟ ނުވަތަ ދީނުގަ ހަރާމް ކުުރައްވާފަވާ ރަލާ އޫރުމަސް ވިއްކާ މީހެއްބާ؟ ޝޭހުން ވިއްޔާ އެބަޖެހޭ އެންމެންނައް ހަމަހަމަ ވާން