މިއީ ކޮންމެމީހެއްގެވެސް ވާޖިބެކެވެ.

ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުމަކީ މިއުއްމަތުގެ މީހުންނާއި މާތްﷲ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވާ ވަރަށްބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މާޟީވެ ގޮސްފައިވާ އުއްމަތްތަކުގެ މައްޗަށް މިއުއްމަތް މާތް ކުރައްވާ މަތިވެރި...

10 މަސް ކުރިން

Advertisement