ތަރާވީޙް ނަމާދާއި، ދަމުނަމާދު ކުރާބޭފުޅުންނަށް ލުއިފަސޭހަ މައުލޫމާތުތަކެއް

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭއަޅުކަމުގައި ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވަމުންދެއެވެ. އެއްބަޔަކު ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި ބައިވެރިވާއިރުގައި އަނެއްބަޔަކު ދަމުނަމާދުގަޑީގައި ނަމާދުކުރަމުންދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި...

1 އަހަރު ކުރިން

Advertisement