ސޫރަތުލް ފާތިޙާ

ކީރިތި ޤްރްއާނުގައިވާ ކޮންމެ ސޫރަތަކީވެސް މާތް ސޫރަތެކެވެ. ނަމަވެސް އަހަރުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދުވަސްތައް މާތްވާ ފަދައިން، ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ނަމާދު (ތަހައްޖުދު ނަމާދު ފަދަ ނަމާދު) މާތްވާ...

6 ދުވަސް ކުރިން

Advertisement