ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަދަބުން އަދަބުވެރިވުން

ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ، މާތް ﷲ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ މައްޗަށް ޢަރަބި ބަހުން ބާވައިލައްވާފައިވާ، އަދި އެފޮތުގެ އެންމެ ކުރު ސޫރަތެއްގެ މިންވަރުވެސް ގެނައުމުގެ ކުޅަދާނަކަން އިންސަނާއަށް...

2 ހަފްތާ ކުރިން

Advertisement